Algemene Voorwaarde

Algemene voorwaarden Megatoners.nlLaatste versie 1 mei 2009.


Artikel 1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Megatoners.nl is een handelsnaam van Huilmand Trading.

1.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Megatoners.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Megatoners.nl. Op verzoek zenden wij u per post een exemplaar toe.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Megatoners.nl erkend.

1.4 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

1.5 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.6 Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.7 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.8 De algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Megatoners.nl is ingestemd.

1.9 Megatoners.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.10 Door gebruik te maken van de internetsite van Megatoners.nl en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Megatoners.nl.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Megatoners.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Megatoners.nl of een door Megatoners.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.5 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Megatoners.nl en afnemer hieraan gebonden.

2.6 Aanbiedingen van Megatoners.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.7 Megatoners.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven e.d. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via de e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Megatoners.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt en inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten.

3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.5 Megatoners.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.6 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de

koper het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt Megatoners.nl geen extra verzendkosten (zie artikel 3.3) in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Megatoners.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard en wordt afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4.3 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.4 Indien de levering in gedeelten geschiedt dan heeft Megatoners.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4.5 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.6 Aan de leveringsplicht van Megatoners.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Megatoners.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.7 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Megatoners.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Megatoners.nl, waarna Megatoners.nl zal trachten om binnen 30 dagen de levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Megatoners.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Megatoners.nl op basis van de wet is Megatoners.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Megatoners.nl omstandigheden ter kennis komen die Megatoners.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Megatoners.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Megatoners.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Megatoners.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Megatoners.nl, indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (herroepingrecht). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Megatoners.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Megatoners.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Megatoners.nl na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Van het herroepingrecht zijn onder andere uitgezonderd producten waarvan de verzegeling of gesealde verpakking (o.a. blisters) is verbroken; producten die tot stand zijn gebracht conform specificaties van de consument; producten van duidelijk persoonlijke aard; producten die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden; producten die snel kunnen bederven of verouderen.

6.5 Megatoners.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade- diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6.6 Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn, is niet mogelijk.

6.7 Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Megatoners.nl voor Koper zijn besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.

6.8 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op geleverde diensten. Indien ten aanzien van laatst genoemde diensten Megatoners.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de betreffende leveranciers van toepassing zijn.


Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden waarop Megatoners.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Megatoners.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Megatoners.nl de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Megatoners.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Megatoners.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8. Garantie

8.1 Megatoners.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Megatoners.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Megatoners.nl) deze gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, schriftelijk te melden aan Megatoners.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Megatoners.nl gegrond worden bevonden, zal Megatoners.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Megatoners.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Megatoners.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Megatoners.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Megatoners.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Megatoners.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Megatoners.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Megatoners.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) de slijtage en/of prestatievermindering als normaal kan worden beschouwd; F) de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

8.7 Het is mogelijk dat Megatoners.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Megatoners.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

8.8 Op demonstratiemodellen en/of meegeleverde gadgets kan een verminderde garantie van toepassing zijn.


Artikel 9. Betaling

9.1 Bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

- vooruitbetaling;

- I-Deal.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Huilmand Trading kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen via de internetsite kenbaar worden gemaakt.

9.2 In het geval dat door Megatoners.nl een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door enkel het verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

9.3 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

9.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Megatoners.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens Megatoners.nl onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Megatoners.nl als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

9.6 In geval van niet tijdige betaling is Megatoners.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Megatoners.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Megatoners.nl zolang de afnemer de vorderingen van Megatoners.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Megatoners.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Megatoners.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Megatoners.nl of een door Megatoners.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Megatoners.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Megatoners.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Megatoners.nl.


Artikel 11. Privacy

11.1 Megatoners.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Megatoners.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Megatoners.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Megatoners.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Megatoners.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Megatoners.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of eigendommen van Megatoners.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Megatoners.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Megatoners.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Megatoners.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Megatoners.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Megatoners.nl en/of haar leveranciers.

12.2 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Megatoners.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.3 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.


Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Megatoners.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Megatoners.nl of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel 14. Geschillen

De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.


Artikel 15. Diverse bepalingen

Megatoners.nl /Huilmand Trading is gevestigd te (6573 XL) Beek-Ubbergen, Lijsterbesstraat 23 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 10041302 . Het BTW identificatienummer is NL00016942851BO1.

Gelieve alle correspondentie te zenden aan bovenstaand adres of naar het volgende e-mail adres phuilmand@hetnet.nl

De klantenservice van Megatoners.nl is bereikbaar op nummers,

Telefoon : 024 6841708

Fax : 024 6841690